Ga meteen naar de inhoud
Ga naar het identificatieformulier

Bijdrage van de Waalse regering voor de integratie van personen met een handicap in het openbaar ambt

Op 5 februari 2009 heeft de Waalse regering ingestemd met de voorstellen van Philippe Courard, Minister van het Openbaar Ambt, om personen met een handicap beter te integreren in de Waalse administratie. Doelstelling: 250 personen met een handicap in de Waalse administratie tewerkstellen.

De Waalse administratie kan meer inspanningen leveren om personen met een handicap tewerk te stellen. Terwijl de Waalse Ambtenarencode voorziet dat ze een vast percentage van personen met een handicap moet tewerkstellen, met name 2,5% van het personeelsbestand voorzien in het organieke kader, halen slechts twee administraties de vereiste quota: AWEX (het Waalse Agentschap voor uitvoer en buitenlandse investeringen) bereikt in extremis het quotum met 2,5% en het AWIPH (het Waalse agentschap voor de maatschappelijke integratie van personen met een handicap) met 8,2%. Voor de andere administratieve diensten bedraagt dat tewerkstellingspercentage slechts 1,5% of zo’n 150 personen.

Waarom?

Te weinig personen met een handicap melden zich bij Selor om aan examens deel te nemen: er bevinden zich slechts 16 personen met een handicap in de wervingsreserves.

1. De minister lanceert een specifiek aanwervingsplan voor ten minste 50 personen met een handicap. Die ambtenaren kunnen in de loop van de volgende maanden operationeel zijn.

2. De minister heeft de Waalse Ambtenarencode gewijzigd om de functies van arbeidscontractanten (CDD, CDI, vervangingscontract,...) open te stellen voor personen met een handicap.

3. De minister stelt voor om, in samenwerking met het AWIPH, een oproep te lanceren voor werkzoekenden met een handicap om zich kandidaat te stellen. Zij worden dan op een lijst geplaatst die regelmatig zal worden geraadpleegd voor de aanwerving van arbeidscontractanten (CDD, CDI, vervangingscontract, ...).

4. De minister wil gerichter de geschikte communicatiekanalen benutten om personen met een handicap beter te informeren over professionele en persoonlijke ontwikkelingmogelijkheden die kunnen uitmonden in tewerkstelling bij de Waalse overheid.

De werkplekken zijn al te vaak ongeschikt voor personen met een handicap.

1. Er zal een geïndividualiseerde begeleiding worden georganiseerd, in samenwerking met het AWIPH, om de optimale omstandigheden te creëren voor de inschakeling in het arbeidscircuit.

2. Er wordt een procedure voorzien voor de aanpassing van de werkplekken aan de handicaps van de voorgestelde personen.

3. Het begeleidende personeel moet worden gesensibiliseerd. De ambtenaren moeten de toegang tot en het welzijn van personen met een handicap op het werk vergemakkelijken, en tegelijkertijd de goede werking van de afdelingen garanderen.
De toegankelijkheid van openbare ruimten verbeteren voor personen met een beperkte mobiliteit.

Al te vaak wordt bij de bouw of de renovatie van de openbare wegen of gebouwen de voorzieningen voor de personen met een beperkte mobiliteit tot een minimum beperkt.
De minister wil de overheidsambtenaren die voor dergelijke dossiers verantwoordelijk zijn, overtuigen alles in het werk te stellen zodat iedereen veilig de openbare gebouwen en de openbare weg en trottoirs kan gebruiken.
 
Deze hervorming moet in de eerste plaats de mentaliteit in de overheidsdiensten veranderen. Privéondernemingen leveren daarvoor al inspanningen, zonder dat ze daartoe worden verplicht. De minister heeft een goede gelegenheid gevonden om deze veranderingen door te voeren: “Het lanceren van de nieuwe overheidsdiensten biedt de kans om een algemene integratiementaliteit bij te brengen en het hele maatschappelijke spectrum te vertegenwoordigen”, aldus Patrick Jossens, adjunct-kabinetschef van Philippe Courard.
Voor hem staan vaardigheden voorop, met of zonder quota. “Het zou trouwens beter zijn dat we die stigmatiserende norm zouden kunnen vervangen door zelfregulerend mechanisme. Ideaal zou zijn om een nieuw gedrag, een nieuwe mentaliteit te stimuleren.”

Bronnen: Actu24.be en de website van het Waalse gewest